WARD  CIC NAME MOBILE NO PICTURE
13 NAJIR KHAN +91-9830876786
20 SARASWATI DAS  +91-9748313026 W. No.20
23 TARKESHWAR CHOWDHURY  +91-9330939306